Lyssna

Som anställd på MTA är man inte en siffra eller ett anställningsnummer utan en medarbetare, någon som faktiskt betyder något. Att ha ”högt i tak” låter kanske klyschigt, men hos MTA är det faktiskt helt ok att säga det man vill eller behöver säga, till vem som helst. Det är enkelt att lyfta luren och ringa upp chefen, och man vet att hen tar sig tid att både lyssna och förstå.

Att lyssna -och höra

På MTA finns det både informella och formella sätt att lyssna in varandra. Till de formella sätten hör de årliga medarbetarsamtalen där företaget får ovärderlig input från de anställda. I medarbetarsamtalet tar man upp året som gått, vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Vad som blivit bättre eller sämre sedan det förra samtalet och hur medarbetaren ser på sitt eget arbete. Man tar också upp den anställdes chefs bästa och sämsta egenskaper, hur det fungerar på arbetsplatsen med produktionsledningen och företagsledningen. Sedan pratar man också om hur den anställde upplever beröm och kritik, arbetssituationen och personalpolitiken. Under samtliga punkter diskuteras också vilka förbättringsförslag den anställde har. Dessa ligger därefter till grund för det ständiga förändrings- och förädlingsarbetet.
I vardagen är produktionsledaren alltid tillgänglig för samtal och hörsammar signaler som exempelvis vittnar om att något tynger en individ i teamet. Företagsledningen har tät kontakt med arbetsplatserna och det finns gott om tillfällen att föra dialog direkt med någon av de högre cheferna. MTA är bra på att lyssna och på att ta hand om sin personal, förra året var mer än 90 % av MTA:s medarbetare nöjda eller mycket nöjda med sin arbetsplats.

Att lyssna -och involvera

MTA inser kraften i att låta medarbetare involveras djupt in i företaget. Sedan 2014 arbetar företaget med ett verksamhetsledningssystem som implementerats i verksamheten. Den ansvariga arbetsgruppen bestod av femton medarbetare som alla har avsatt arbetstid för att gå igenom interna processer och förbättra dessa i ett nytt ledningssystem. Gruppen har också varit starkt engagerad i framtagningen av vision, affärsidé och långsiktiga mål för verksamheten.

På MTA har man också en så kallad samverkansgrupp, vilken består av femton personer som representerar alla arbetstagare och roller i företaget. Samverkansgruppen diskuterar förslag och feedback som har samlats in under perioden. Här stöts och blöts åsikter som inkommit från hela personalen. Det kan gälla allt från synpunkter på arbetssituationen till arbetskläder, verktyg, trivselaktiviteter och friskvård. Utifrån sina diskussionerna tar samverkansgruppen fram åtgärdsförslag och handlingsplaner kring hur man ska kunna förändra och utveckla företaget. På så sätt kan varje enskild åsikt bidra till en förbättring som gynnar hela organisationen.

Alla räknas på MTA

MTA är en platt organisation som inbjuder till rak och tydlig kommunikation. Det är en väldig skillnad på att säga att man ska lyssna på sina anställda och på att faktiskt göra det. Men på MTA är det är verkligen så. Att lyssna på sina medarbetare, oavsett vilken titel man har är självklart. På MTA menar man att medarbetare i en lyssnade organisation blir mer positiva till förändringsarbete och utvecklar en vilja att hjälpa varandra framåt. MTA arbetar ständigt med att involvera sina medarbetare i företagets utveckling. En del i det arbetet är just att hålla en öppen dialog som bidrar till insikter som i sin tur kan leda till beslut om förändringar till det bättre. Kritik, både ris och ros, är självklara inslag i det dagliga livet på MTA. Gott arbete uppmuntras och fel rättas till.

Lyssna är guld och agera är silver?

En av de stora utmaningarna för MTA just nu är att behålla känslan av närhet och litenhet när företaget växer. MTA har lyssnat på sina anställda som uttrycker en oro över just detta. Ledningen inser problematiken –och agerar. Ingen fråga och inget problem är för litet eller för stort för att avhandlas. Och genom att först lyssna och därefter genomföra åtgärder i alla led har man kommit en bra bit på väg. De anställda känner sig lyssnade på och vet att företaget arbetar aktivt med att hitta den bästa lösningen. Det skapar trygghet och trygghet skapar effektivitet.

Som på alla andra arbetsplatser förekommer det så klart konflikter, det är något som är oundvikligt. Konfliktlösning är viktigt och på MTA tar man in berörda parter till ett möte där man försöker bena ut problematiken, där man går till botten med vad konflikten handlar om för att sedan gemensamt lösa det i samförstånd. Det har faktiskt aldrig hänt att en konflikt inte har gått att lösa.

Under 2018 genomgick samtliga anställda en tvådagarskurs i medarbetarutveckling och personligt ansvarstagande för att försvara och förstärka vår företagskultur. Utbildningens syfte har varit att lyssna på medarbetarna, diskutera tillsammans och få input till hur vi kan bli ett ännu bättre företag. Vi ville även stärka och öka medvetenheten kring våra värderingar och ge den enskilde medarbetaren verktyg och hjälpmedel till att våga agera kraftfullt om något inte är som det ska. Det är allas ansvar. Tillsammans vi bygger Sveriges Bästa Arbetsplats.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"