Informera

All företagsinformation ska vara tillgänglig för alla.

Rätt information, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt kan innebära skillnaden mellan vinst och förlust, framgång och misslyckande. Företag som är duktiga på kommunikation är också generellt sett framgångsrika i en större omfattning. 

MTA har rutiner som reglerar hur information och kommunikation sker internt samt externt mot kunder och andra intressenter. En väl fungerande kommunikation berikar MTA:s medarbetare som känner sig välinformerade och trygga och därmed mer engagerade i verksamheten.

Transparens genomsyrar allt som sker på MTA, i stort som i smått. Alla medarbetare har möjlighet att ta del av det som händer och alla behandlas lika. Det handlar inte bara om att få information, det handlar lika mycket om att få lov att ge och att dela med sig av det man vet -av sin kunskap. Det är essentiellt att informationsflödet går åt båda hållen vilket stärker både individen och teamkänslan.

Digitala kommunikationsvägar dominerar

MTA är ett ungt företag och internkommunikationen sker oftast digitalt via mejl, hemsida eller Facebook. Företaget ligger dessutom i framkant när det gäller modern teknik och har sedan något år tillbaka infört en MTA-app i allas telefoner där man förutom att rapportera arbetstid och resor även kan ta del av nyheter, information och dokument på ett lättillgängligt sätt.

På Facebook och Instagram arbetar MTA med så kallad storytelling, här blandas nyheter och bilder från deras projekt med lättsammare inslag från vardagen. Även de anställda bidrar med information i form av bilder och egna kommentarer. De sociala mediekanalerna fungerar också som ett forum för dialog med allmänheten och en flirt till potentiella framtida medarbetare.

På hemsidan, www.mtabygg.se publiceras lättillgänglig information i form av nyheter, nya jobb samt pågående projekt. Här finns även möjlighet att följa några av MTA:s större byggprojekt live via webbkameror.

MTA gör årligen en Personal- och Kundtidning som heter ”Tillsammans”, en tjockare publikation i magazine-format som berättar om våra projekt och kompetenta medarbetare på ett intressant vis. Här finns den senaste E-utgåvan.

VD Andreas Granberg skickar också, två gånger per år, ut ett filmat inslag med tankar och funderingar kring det som varit de föregående sex månaderna och reflektioner kring kommande halvår.

Senaste från Facebook

Senaste nytt från hemsidan

Tidningen Tillsammans

Senaste från Instagram

Kommunikation ett verktyg för utveckling

Tron på digital kommunikation, ibland via mejl och ibland via sms, är stor. Men viktigast är ändå det personliga mötet, telefonsamtalet och att vara ute i verksamheten och lyssna av sina medarbetare. På MTA är ägare, chefer och ledare bara ett samtal bort, alltid med ett lyssnande öra när det behövs, oavsett vad saken gäller. Inbjudningar till aktiviteter i företagets regi skickas till alla anställda per mejl och det affischeras också på anslagstavlor ute på byggarbetsplatserna. Två gånger om året sätter sig VD:n och formulerar reflektioner över den föregående och kommande sexmånadersperioden. Det skapar översikt och en tydlig bild över var företaget är på väg. Att alla medarbetare är välinformerade gör dessutom kunderna trygga. Flera kunder vittnar om att de i princip alltid kan vända sig till vem som helst på en av MTA:s arbetsplatser och få ett svar på sina frågor.

Ytterligare något som ledningen i MTA gör för att träffa, informera och lyssna på sina medarbetare, är den ”roadshow” som genomförs två gånger per år. Mats, Tommy och Andreas samlar ihop sina anställda på ett tiotal olika byggarbetsplatser och berättar om strategier, tagna beslut och vilka mål som de satt för verksamheten. Dessa tillfällen är även ett bra verktyg för att få igång en dialog med personalen eftersom det kan vara enklare att ställa sina frågor i en mindre grupp.

”Det fungerar väldigt bra på servicesidan med MTA. Vi och våra kunder som är hyresgäster är väldigt nöjda. MTA är duktiga på att hela tiden hålla oss informerade om vad som händer i projektet.”

Håkan Carlsson, Rikshem

Formell information

Förutom alla informella möten samlar MTA ihop sina medarbetare för några andra forum.

  1. Måndagsmöten hålls på respektive arbetsplats en gång i veckan. Måndagsmötena leds av arbetsledarna på respektive byggarbetsplats.
  2. Produktionsmöten hålls varannan vecka med platschefer och arbetsledare där de bland annat går igenom fördelningen av resurser.
  3. Samverkansgruppen. MTA:s forum för medbestämmande och förbättringar. Samverkansgruppen består av femton personer som träffas två gånger per år.
  4. Skyddsombudsmöten hålls två gånger per år. Vid mötena diskuteras tillbud och olyckor samt hur dessa kan undvikas.
  5. UVA-möten. Alla medlemmar i Byggnads har rätt till fem timmars facklig information på betald arbetstid. (Genomförs i anslutning till informationsmötet vid behov.)
  6. Avdelningschef håller 2 ggr per år ett informationsmöte med alla tjänstemän där allmän företagsinformation, arbetsmiljö- och personalfrågor, ekonomi och prognos bonusutfall ges.
  7. ”Roadshow” från företagsledningen där de tre grundarna Mats, Tommy och Andreas tillsammans med avdelningschefer och representanter personal och ekonomi genomför byggarbetsplatsbesök med kortare informations- och frågestund.

”Smidig kommunikation och personliga relationer. MTA löser de problem som dyker upp och personalen har ställt upp utöver det vanliga när det behövs, t.ex. gjutning av mitt golv på nyårsdagen”

Johan Klasén, KlasénBil

Information till en nyanställd

Genom att tydligt informera nyanställda om MTA:s verksamhet integreras denne enkelt i sitt jobb, i sitt arbetslag och i företaget. Genom en tydlig och rak kommunikation mellan chefer och anställda undviker man missförstånd och genomför ett så friktionsfritt arbete som möjligt. Genom att låta all information vara tillgänglig för alla, genom att vara transparenta och att informera åt båda hållen, så att säga, där varje persons åsikt tas om hand och tas på allvar skapas ett öppet och ärligt arbetsklimat. Ett arbetsklimat där informationsflödet är konstant och självklart.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"